PRIVACYBELEID VAN Manège Binnenhof

Versie 1.0 gewijzigd op 19 juni 2020

INLEIDING

Hieronder vind je het privacybeleid van Manège Binnenhof (hierna “Binnenhof” of “we”). Dit beleid betreft de verwerking van gegevens in verband met natuurlijke personen, nl. persoonsgegevens, op alle websites, via alle (mobiele) apps en via alle diensten van de verschillende entiteiten binnen de Manège

Dit beleid is niet van toepassing op de verwerking van gegevens van rechtspersonen.

Dit beleid is opgedeeld in vier delen:

 1. Definities
 2. De verschillende verwerkingsverantwoordelijken binnen het binnenhof
 3. Algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door het binnenhof
 4. Specifieke informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door het binnenhof

1. DEFINITIES

Binnen dit beleid is het onvermijdelijk een aantal vaktermen te gebruiken. Daarom geven we in dit onderdeel een kort overzicht van vaak gebruikte termen.

Cookies: Tekst- of andere bestanden en gelijkaardige technologieën die informatie opslaan of raadplegen op jouw computer, tablet, smartphone of andere apparatuur waarmee je deze site bezoekt. Meer informatie hierover vind je terug in ons Cookiebeleid.

Gebruiker: jij die deze site bezoekt zonder een account te maken.

Geregistreerde Gegevens: persoonsgegevens die een Gebruiker zelf aan het binnenhof verstrekt. Deze gegevens maar bevatten doorgaans: voornaam, familienaam, e-mail adres, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, naam van paard(en) en afstamming. Indien je dat zelf wil, kan je ook je telefoon en/of gsm-nummer opgeven.

2. DE VERSCHILLENDE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN BINNEN het Binnenhof

de firma CDS bvba treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens indien ze je haar respectievelijke Dienst verkoopt, levert of ter beschikking stelt.

3. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

3.1 Wat zijn de doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Het Binnenhof verwerkt persoonsgegevens voor welbepaalde doeleinden. we doen dit steeds op basis van een verwerkingsgrond zoals vereist door de wet. Dit is een juridische basis die toelaat om persoonsgegevens te gebruiken. Voorbeelden van verwerkingsgronden zijn: toestemming, uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang.

De doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens verschillen naargelang de Dienst. Meer informatie over de toepasselijke doeleinden en rechtsgronden vind je in Deel 4 – Specifieke informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens.

3.2 Hoe ontvangt het Binnenhof je persoonsgegevens?

Het Binnenhof verwerkt in de eerste plaats je persoonsgegevens omdat je die zelf doorgeeft in het kader van de levering van een Dienst.

Verder ontvangt een Mediahuis Entiteit ook persoonsgegevens van andere bronnen:

 • Publieke bronnen, zoals officiële overheidspublicaties (bv. Belgisch Staatsblad, KBO),
 • Sociale media (zie hierover meer informatie in punt 3.8),

3.3 Hoe kan je de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) contacteren?

Het betreft hier een vzw - de voorzitter treedt op als DPO -

Je kan deze steeds contacteren met vragen of klachten in verband met elke verwerking van persoonsgegevens door het Binnenhof.

3.4 Wie ontvangt je persoonsgegevens?

het Binnenhof kan je persoonsgegevens doorgeven aan:

 • onderaannemers die in haar opdracht en voor haar rekening werken (verwerkers),
 • haar bestuursleden in het kader van de uitoefening van hun functie,
 • sociale media via dewelke je inlogt op of interageert met onze Diensten,
 • gerechtelijke, politionele of administratieve autoriteiten indien de wet of de omstandigheden dit vereisen,

We zorgen ervoor dat deze ontvangers enkel toegang krijgen tot persoonsgegevens die relevant, adequaat en noodzakelijk zijn voor de verwerking.

Bij sommige verwerkingen zijn er specifieke ontvangers van je persoonsgegevens, deze worden telkens hieronder vermeld in Deel 4 – Specifieke informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door het Binnenhof.

3.5 Deelt het Binnenhof je persoonsgegevens met landen buiten de Europese Economische Ruimte?

Neen!

3.6 Welke rechten heb je als betrokkene?

Onder de voorwaarden, beperkingen en modaliteiten voorzien door de toepasselijke wet, kan je ons contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

 • Je hebt een recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit laat je toe na te gaan welke persoonsgegevens we verwerken.
 • Je hebt een recht op verbetering van je persoonsgegevens. Dit laat je toe onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die we verwerken, te verbeteren of aan te vullen.
 • Je hebt een recht op wissing van je persoonsgegevens. Dit laat je toe persoonsgegevens die we verwerken, definitief te wissen. We zijn niet altijd verplicht je persoonsgegevens op jouw verzoek te wissen – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
 • Je hebt een recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dit laat je toe het gebruik van je persoonsgegevens door ons te bevriezen, zonder deze te wissen. We zijn niet altijd verplicht je persoonsgegevens op jouw verzoek te beperken – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
 • Je hebt een recht van bezwaar. Dit laat je toe je te verzetten tegen de verdere verwerking door ons van je persoonsgegevens. We zijn niet altijd verplicht je verzet in te willigen.
 • Je hebt het recht steeds je toestemming in te trekken wanneer de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op basis van je toestemming.
 • Je hebt steeds het recht om je te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • Je hebt een recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laat toe persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking berust op jouw toestemming of op een overeenkomst met jou.

Voor alle verwerkingen die in dit privacybeleid opgenomen zijn, kan je al je rechten uitoefenen door de DPO te contacteren.

3.7 Wens je een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid?

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid:

3.8 Interactie via sociale media

Als je een Dienst gebruikt of bezoekt via jouw account op sociale media (bv. inloggen via je facebook account) of je interageert op onze sociale media kanalen of via knoppen of andere technieken, dan kan het Binnenhof hieruit gegevens halen die publiekelijk gedeeld worden via de socialenetwerksite zoals openbare profielgegevens, lijst met vrienden, jouw gebruik van sociale netwerksites, en jouw e-mailadres.

Het gebruik van of interactie met sociale media is onderworpen aan de eigen regels van het sociale mediakanaal – wij hebben hier geen invloed over. Consulteer de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van het desbetreffende sociale media netwerk om te begrijpen hoe het netwerk met je persoonsgegevens omgaat.

4. SPECIFIEKE INFORMATIE OVER DE VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR het BINNENHOF

Hieronder kan je nagaan welke de verschillende verwerkingen zijn binnen het binnenhof.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van je persoonsgegevens, wat zijn je rechten, deelt het Binnenhof je persoonsgegevens met landen buiten de EER enz.), zie Deel 3 – Algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens.

4.1 Je contacteert ons voor een vraag, verzoek om informatie of klacht

Wanneer je ons contacteert voor een vraag, verzoek om informatie of klacht, verwerken wij jouw persoonsgegevens op basis van haar gerechtvaardigd belang om jou te antwoorden of te helpen.

Wij houden jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar nadat jouw vraag, verzoek om informatie of beantwoording van jouw klacht is afgerond.

4.2 Je neemt deel aan een marktonderzoek of enquêtes

NVT

4.3 Je bent een contactpersoon van een zakelijke klant voor een van de Diensten (B2B)

Wanneer het Binnenhof een Dienst levert aan een zakelijke klant (B2B), verwerkt ze jouw persoonsgegevens in het kader van haar klantenbeheer op basis van de noodzaak om pre-contractuele maatregelen te nemen (opname bestelling, opvolging prospects enz.), om de overeenkomst uit te voeren (aanmaak en beheer account, levering, facturatie, invordering, enz.) en op basis van haar gerechtvaardigd belang (uitnodiging tot deelname aan enquête of marktonderzoek, direct marketing, enz.).

In het kader van haar klantenbeheer, houdt zij jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na einde van de klantenrelatie.

4.4 Je bent een klant-consument voor een van de Diensten (B2C)

Wanneer het Binnenhof je een Dienst levert verwerkt ze jouw persoonsgegevens

 • In het kader van haar klantenbeheer op basis van de noodzaak om precontractuele maatregelen te nemen (opname bestelling, opvolging verlaten winkelwagen, enz.) en/of de noodzaak om de overeenkomst uit te voeren (aanmaak en beheer account, levering van een Dienst, facturatie, invordering, enz.)
 • Voor het verzenden van uitnodigingen tot deelname aan enquêtes of marktonderzoeken alsook voor direct marketing op basis van haar gerechtvaardigd belang.

In het kader van precontractuele maatregelen en/of klantenbeheer, houden we jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na einde van de klantenrelatie.

4.5 In elk geval

Indien het Binnenhof jouw persoonsgegevens verwerkt voor een van de hierboven vermelde doeleinden, verwerkt die entiteit jouw persoonsgegevens ook voor:

 • de opsporing, voorkoming en bestrijding van fraude en misbruik op basis van haar gerechtvaardigd belang. Minder fraude en misbruik komt het Binnenhof, haar klanten en haar leveranciers ten goede. Dit omvat in bepaalde gevallen het gebruik van de reCAPTCHA dienst van Google om misbruik door een geautomatiseerde invoer van gegevens tegen te gaan. Google houdt de voor deze dienst noodzakelijke persoonsgegevens bij zoals jouw IP-adres.
 • geschillenbeheer op basis van haar gerechtvaardigd belang, omdat de VZW haar rechten moet kunnen vrijwaren en verdedigen,

Het Binnenhof houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar nadat jouw persoonsgegevens inactief zijn.